đóng gói hàng hóa

 1. Trần Thị Hồng Diễm
 2. Nguyễn Thị trang
 3. Trần Thị Hồng Diễm
 4. Nguyễn Thị trang
 5. Trần Thị Hồng Diễm
 6. Nguyễn Thị trang
 7. Nguyễn Thị trang
 8. Trần Thị Hồng Diễm
 9. Nguyễn Thị trang
 10. Trần Thị Hồng Diễm
 11. Nguyễn Thị trang
 12. Trần Thị Hồng Diễm
 13. Nguyễn Thị trang
 14. Nguyễn Thị trang
 15. Trần Thị Hồng Diễm
 16. Trần Thị Hồng Diễm
 17. Trần Thị Hồng Diễm
 18. Nguyễn Thị trang
 19. Nguyễn Thị trang
 20. Nguyễn Thị trang