[CSS3] Hiệu ứng độc đáo khi rê chuột vào hình ảnh

Chủ đề thuộc danh mục 'HTML - CSS - JS - PHP' được đăng bởi boyplay, 24/8/12.

 1. boyplay

  boyplay Thành viên cấp 2

  [​IMG]

  Xem demo: https://dl.dropbox.com/u/8612983/Thu thuat WEB/3DHoverEffects/index.html

  Mã HTML
  PHP:
  <div id="grid" class="main">
   
      <
  div class="view">
   
          <
  div class="view-back">
              <
  span data-icon="A">566</span>
              <
  span data-icon="B">124</span>
              <
  a href="http://www.flickr.com/photos/ag2r/5439506585/in/photostream"></a>
          </
  div>
   
          <
  img src="http://windowsz.net/images/1.jpg" />
   
      </
  div>
   
      <
  div class="view">
   
      <!-- ... -->
   
      </
  div>
   
      <!-- ... -->
   
  </
  div>

  Mỗi thumbnail sẽ đc đặt vào phần chi tiết. Cấu trúc chúng ta cần để tạo đc như vậy với class view sử dụng JavaScript như sau

  PHP:
  <div class="view">
   
      <
  div class="view-back">
          <!-- ... -->
      </
  div>
   
      <
  div class="slice s1" style="background-image: url(images/1.jpg); ">
          <
  span class="overlay"></span>
   
          <
  div class="slice s2" style="background-image: url(images/1.jpg); ">
              <
  span class="overlay"></span>
       
              <
  div class="slice s3" style="background-image: url(images/1.jpg); ">
                  <
  span class="overlay"></span>
           
                  <
  div class="slice s4" style="background-image: url(images/1.jpg); ">
                      <
  span class="overlay"></span>
               
                      <
  div class="slice s5" style="background-image: url(images/1.jpg); ">
                          <
  span class="overlay"></span>
                      </
  div><!-- /s5 -->
           
                  </
  div><!-- /s4 -->
               
              </
  div><!-- /s3 -->
           
          </
  div><!-- /s2 -->
       
      </
  div><!-- /s1 -->
   
  </
  div><!-- /view -->

  Mỗi slide sẽ có ảnh nền của nó khi chúng chồng lên nhau, điều này giúp ta điều khiển dễ hơn. Đồng thời thêm 1 thẻ Span nằm lên trên để tạo ra hiệu ứng chân thật hơn.

  Đoạn JavaScript của chúng ta như sau


  PHP:
  $.fn.hoverfold = function( args ) {
   
      
  this.each( function() {
   
          $( 
  this ).children'.view' ).each( function() {
   
              var 
  $item  = $( this ),
                  
  img    $item.children'img' ).attr'src' ),
                  
  struct  '<div class="slice s1">';
                      
  struct  +='<div class="slice s2">';
                          
  struct  +='<div class="slice s3">';
                              
  struct  +='<div class="slice s4">';
                                  
  struct  +='<div class="slice s5">';
                                  
  struct  +='</div>';
                              
  struct  +='</div>';
                          
  struct  +='</div>';
                      
  struct  +='</div>';
                  
  struct  +='</div>';
           
              var 
  $struct = $( struct );
       
              
  $item.find'img' ).remove().end().append$struct ).find'div.slice' ).css'background-image''url(' img ')' ).prepend( $( '<span class="overlay" ></span>' ) );
       
          } );
   
      });
   
  };
  CSS

  Cho class View
  PHP:
  .view {
      
  width316px;
      
  height216px;
      
  margin10px;
      
  floatleft;
      
  positionrelative;
      
  border8px solid #fff;
      
  box-shadow1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.05);
      
  background#333;
      
  perspective500px;
  }
  Hiệu ứng 3D cho các Slide
  PHP:
  .view .slice{
      
  width60px;
      
  height100%;
      
  z-index100;
      
  transform-stylepreserve-3d;
      
  transform-originleft center;
      
  transitiontransform 150ms ease-in-out;
   
  }
  Phần mô tả sẽ được xuất hiện khi rê chuột tới
  PHP:
  .view div.view-back{
      
  width50%;
      
  height100%;
      
  positionabsolute;
      
  right0;
      
  background#666;
      
  z-index0;
  }
  Dành cho the Span
  PHP:
  .view-back span {
      
  displayblock;
      
  floatright;
      
  padding5px 20px 5px;
      
  width100%;
      
  text-alignright;
      
  font-size16px;
      
  colorrgba(255,255,255,0.6);
  }
   
  .
  view-back span:first-child {
      
  padding-top20px;
  }
   
  .
  view-back a {
      
  displaybock;
      
  font-size18px;
      
  colorrgba(255,255,255,0.4);
      
  positionabsolute;
      
  right15px;
      
  bottom15px;
      
  border2px solid rgba(255,255,255,0.3);
      
  border-radius50%;
      
  width30px;
      
  height30px;
      
  line-height22px;
      
  text-aligncenter;
      
  font-weight700;
  }
   
  .
  view-back a:hover {
      
  color#fff;
      
  border-color#fff;
  }

  Phần icon xuất hiện phía trước thẻ span chúng ta sẽ sử dụng font dạng icon tại Fontello. Chúngta sẽ add 1 data-icon vào thẻ span và sử dụng pseudo-class :before để hiển thị nó

  PHP:
  .view-back span[data-icon]:before {
      
  contentattr(data-icon);
      
  font-family'icons';
      
  color#aaa;
      
  colorrgba(255,255,255,0.2);
      
  text-shadow0 0 1px rgba(255,255,255,0.2);
      
  padding-right5px;
  }
  Tất cả sẽ di chuyển sang phải ngoại trừ Slide đầu tiên (do chúng ta có 2 lớp chồng lên nhau)

  PHP:
  .view .s2,
  .
  view .s3,
  .
  view .s4,
  .
  view .s5 {
      
  transformtranslateX(60px);
  }
  Thiết lập các vị trí nền tương ứng của mỗi slice cho hình nền:

  PHP:
  .view .s1 {
      
  background-position0px 0px;
  }
  .
  view .s2 {
      
  background-position: -60px 0px;
  }
  .
  view .s3 {
      
  background-position: -120px 0px;
  }
  .
  view .s4 {
      
  background-position: -180px 0px;
  }
  .
  view .s5 {
      
  background-position: -240px 0px;
  }
  Các lớp phủ ban đầu sẽ có một độ opacity là 0 và chúng ta sẽ thêm một quá trình chuyển đổi và thay đổi mức độ opacity khi rê chuột lại:

  PHP:
  .view .overlay {
      
  width60px;
      
  height100%;
      
  opacity0;
      
  positionabsolute;
      
  transitionopacity 150ms ease-in-out;
  }
   
  .
  view:hover .overlay {
      
  opacity1;
  }
  Hãy cố định các vị trí và z-index cho hình ảnh (chỉ để chúng ta không nhìn thấy phần dưới ở bên trên và phần dự phòng). Và chúng ta cũng sẽ thêm một quá trình chuyển đổi cho các trình duyệt không hỗ trợ 3D (điển hình là IE):

  PHP:
  .view img {
      
  positionabsolute;
      
  z-index0;
      
  transitionleft 0.3s ease-in-out;
  }
  Khi phát hiện ra trình duyệt ko hỗ trợ 3D chúng ta sẽ gọi file CSS fallback.css lên để giải quyết vấn đề

  PHP:
  .view {
      
  overflowhidden;
  }
   
  .
  view:hover img {
      
  left: -85px;
  }
   
  .
  view div.view-back {
      
  background#666;
  }
  Nó sẽ giúp tấm ảnh của bạn trượt qua trái khi rê chuột vào.

  Với phần Ví dụ

  Chúng ta tạo ra 1 hiệu ứng "gấp ảnh". Để làm điều này chúng ta sẽ thay đổi giá trị của "viễn cảnh" các phần khi xem. Và di chuyển chúng trên các phần đó.

  PHP:
  .view {
      
  perspective1050px;
  }
   
  .
  view div {
      
  transitionall 0.3s ease-in-out;
  }
  Các slide 2, 3 ,4 5 sẽ chuyển động dạng 3D và chúng ta sẽ có được hiue65 ứng Gập ảnh
  PHP:
  .view:hover .s2{
      
  transformtranslate3d(59px,0,0rotate3d(0,1,0,-45deg);
  }
  .
  view:hover .s3,
  .
  view:hover .s5{
      
  transformtranslate3d(59px,0,0rotate3d(0,1,0,90deg);
  }
  .
  view:hover .s4{
      
  transformtranslate3d(59px,0,0rotate3d(0,1,0,-90deg);
  }

  Mỗi slide sẽ di chuyển sang trái, và nên đặt cho nó giá trị là 59px để độ gập đc tốt hơn. Slide thứ 2 sẽ xoay 1 góc -45 độ để trong như nó chuyển về bên trái. Slide thứ 4 sẽ xoay theo hướng khác, Slide 3 và 5 cùng xoay 90 độ. Hãy nhớ rằng chúng ta có các lốp chồng lên nhau, do vậy nếu lớp cha thay đổi thì các lớp con cũng sẽ xoay theo. Để nhìn nó thực tế hơn ta thêm các gadient vào lớp phủ trên cùng.

  PHP:
  .view .s2 > .overlay {
      
  backgroundlinear-gradient(rightrgba(0,0,0,0.050%,rgba(0,0,0,0100%);
  }
   
  .
  view .s3 > .overlay {
      
  backgroundlinear-gradient(leftrgba(255,255,255,00%, rgba(2552552550.2100%);
  }
   
  .
  view .s4 > .overlay {
      
  backgroundlinear-gradient(rightrgba(0,0,0,0.60%,rgba(0,0,0,0.2100%);
  }
   
  .
  view .s5 > .overlay {
      
  backgroundlinear-gradient(leftrgba(0,0,0,0.80%,rgba(0,0,0,0100%);
  }
  Phần mô ta cũng sẽ có một màu nền, va ta sẽ có nó 1 chút shadow

  PHP:
  .view div.view-back{
      
  backgroundlinear-gradient(left#0a0a0a 0%,#666666 100%);
  }
  Download file đính kèm để xem chi tiết

  Nguồn: Ghi lại từ: http://tympanus.net/codrops/2012/06/18/3d-thumbnail-hover-effects/
   
  Trang Smie, Thuy_Mattit, Phạm Hữu Dư5 người khác thích bài viết này.
 2. pitlamgi

  pitlamgi Thành viên cấp 2

  BẠn ơi xem lại cái link demo đi bạn :x
   
 3. 2525132524

  2525132524 Thành viên cấp 1

  chưa hiểu làm ntn
   
 4. pitlamgi

  pitlamgi Thành viên cấp 2

  đây là code để làm album ảnh bạn ạ :)
   
 5. pitlamgi

  pitlamgi Thành viên cấp 2

  Chủ thớt cho hỏi có cách nào để nó tự chỉnh ảnh đúng vào khung không? Mình cho ảnh to là nó cũng để thế luôn không tự động chỉnh cho size khớp với cái khung :(
   
  lenhan555 thích bài viết này
 6. boyplay

  boyplay Thành viên cấp 2

  Link demo bt mà nhỉ. Bạn thử dùng css làm cái tag img mặc định chuyển về kích thước của bạn xem. Mình ko giỏi về CSS, chỉ sưu tầm cho mọi người thôi ^^!
   
  pitlamgi thích bài viết này
 7. thanh_rossi

  thanh_rossi Thành viên cấp 1

  Mary Lou thì đỉnh rồi .nhưng IE thì chắc ko ăn thua.
   
 8. boyplay

  boyplay Thành viên cấp 2

  Uhm. CSS3 thì IE nó nghỉ. Ko bik IE10 thì thế nào ??
   
 9. pitlamgi

  pitlamgi Thành viên cấp 2

  mình cũng nghĩ như bạn nhưng chưa thử :D

  Để chiều thử xem thế nào :)
   
 10. thanh_rossi

  thanh_rossi Thành viên cấp 1

  IE nó ko theo chuẩn gì cả không biết các bản sau có khác hơn không .Webkit (Chrome,Safari,..) và Gecko (FireFOx) vẫn hỗ trợ nhiều tính năng mới nhất.
   
 11. sayhello

  sayhello Thành viên cấp 1

  Cái này làm trên wordpress có được k?
   
 12. boyplay

  boyplay Thành viên cấp 2

  Chỗ nào chèn đc CSS là đc hết bạn. Ăn thua ở bạn sửa lại như thế nào thôi ^^!
   
 13. xversion1

  xversion1 Thành viên cấp 2

 14. Phạm Gia Vang

  Phạm Gia Vang Mới đăng kí

  sao em click vô ảnh trả thấy gì nhỉ
   
 15. boyplay

  boyplay Thành viên cấp 2

  Bạn click vào đâu, ở demo hay ở của bạn, bạn dùng gì để click IE, FF Chrome ??. Ở đây chỉ dùng cho FF, Chrome hỗ trợ chưa tốt. IE thì nó ngu cái CSS3 lắm ko hỉu đâu
   
 16. Phạm Gia Vang

  Phạm Gia Vang Mới đăng kí

  À em xài chorme....hihi..chưa test trên FF
   
 17. lenhan555

  lenhan555 Thành viên cấp 1

  nếu cho đúng vào khung mình dùng <div> để bao quanh cái hình ảnh ấy
   
  pitlamgi thích bài viết này
 18. pitlamgi

  pitlamgi Thành viên cấp 2

  bạn cho mình Yh giúp mình nhé :)
   

Ủng hộ diễn đàn